มัลติเปิลแอลลีล

โหลดหรือดู การนำเสนอเรื่อง มัลติเปิลแอลลีล  ได้เลยนะครับ

มัลติเปิลแอลลีล (Multiple allele

มัลติเปิลแอลลีล  (Multiple allele)

คือ  1  โลคัส    มีแอลลีลมากกว่า 2  แบบ  ในเลือดระบบ  ABO  มีแอลลีล   3 แบบ  คือ  IA  ,  I  และ  i

ระบบเลือดในคนมีการกว่า  14  ระบบ  แต่ระบบABO  มี 3  แอลลีล  ซึ่งสามารถเขียนเป็นระบบคู่จีน ได้ดังนี้

ผิวเม็ดเลือดแดงมีแอนติเจนชนิด A                เรียกว่าหมู่ A        มีจีน  2 แบบคือ  IAIA  และ IAi

ผิวเม็ดเลือดแดงมีแอนติเจนชนิด B                เรียกว่าหมู่ B        มีจีน  2 แบบคือ  IBIB  และ IBi

ผิวเม็ดเลือดแดงมีแอนติเจนชนิด AB             เรียกว่าหมู่ AB     มีจีน  1 แบบคือ  IAIB

ผิวเม็ดเลือดแดงไม่มีแอนติเจน                        เรียกว่าหมู่ O        มีจีน  1 แบบคือ   ii

ตัวอย่าง  ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ O  และแม่มีเลือดหมู่ O  ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดบ้าง  อัตราส่วนเท่าใดii     +     ii

i      +      i           (1×1=1)

ii      ลูกที่เกิดเป็นหมู่ O  =  100 %

ตัวอย่าง  ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ AB  และแม่มีเลือดหมู่ O  ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดบ้าง  อัตราส่วนเท่าใด

IAIB    +     ii

IA  , IB  +    i   (2×1=2)

IAi , IBi       ลูกที่เกิดเป็นหมู่ A  =  50 %  ,หมู่ B  =  50 %

ตัวอย่าง  ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ AB  และแม่มีเลือดหมู่ AB  ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดบ้าง  อัตราส่วนเท่าใด

IAIB    +    IAIB

IA  , IB   +   IA  , IB    (2×2=4)

IAIA  , IAI, IAIB   , IBIB        ลูกที่เกิดเป็นหมู่ A  =  25 %  ,หมู่ AB  =  50 %  ,หมู่ B  =  25 %

ตัวอย่าง  ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ A  และแม่มีเลือดหมู่ O  ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดบ้าง  อัตราส่วนเท่าใด

หมู่ A  เขียนคู่จีน ได้  2  แบบ  หมู่  O  เขียนคู่จีนได้  1  แบบ  (2×1=2)  หมู่ A ผสมกับหมู่ O เกิดได้ 2 แบบ

แบบที่ 1    IAIA    +     ii

IA     +    i   (1×1=1)

IAi         ลูกที่เกิดเป็นหมู่ A  =  100 %

แบบที่ 2    IAi    +     ii

IA , i    +    i   (2×1=2)

IAi   ,  ii        ลูกที่เกิดเป็นหมู่ A  =  50 %  , หมู่ O  =  50 %

ตัวอย่าง  ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ B  และแม่มีเลือดหมู่ O  ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดบ้าง  อัตราส่วนเท่าใด

หมู่ B  เขียนคู่จีน ได้  2  แบบ  หมู่  O  เขียนคู่จีนได้  1  แบบ  (2×1=2)  หมู่ B ผสมกับหมู่ O เกิดได้ 2 แบบ

แบบที่ 1    IBIB    +     ii

IB     +    i   (1×1=1)

IBi         ลูกที่เกิดเป็นหมู่ B  =  100 %

แบบที่ 2    IBi    +     ii

IB , i    +    i   (2×1=2)

IBi   ,  ii        ลูกที่เกิดเป็นหมู่ B  =  50 %  , หมู่ O  =  50 %

ตัวอย่าง  ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ A  และแม่มีเลือดหมู่ AB ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดบ้าง อัตราส่วนเท่าใด

หมู่ A  เขียนคู่จีน ได้  2  แบบ หมู่ AB  เขียนคู่จีนได้  2  แบบ (2×1=2) หมู่ A ผสมกับหมู่ AB เกิดได้ 2 แบบ

แบบที่ 1    IAIA    +     IAIB

IA     +    IA  ,  IB    (1×2=1)

IAIA  ,  IAIB            ลูกที่เกิดเป็นหมู่ A  =  50 %  , หมู่ AB  =  50 %

แบบที่ 2    IAi    +     IAIB

IA , i    +    IA  ,  IB    (2×2=4)

IAIA  ,  IAIB   ,IAi   ,  IBi        ลูกที่เกิดเป็นหมู่ A  =  50 %  , หมู่ AB  =  25 %   ,หมู่ B  =  25 %

ตัวอย่าง  ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ B  และแม่มีเลือดหมู่ AB ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดบ้าง อัตราส่วนเท่าใด

หมู่ B  เขียนคู่จีน ได้  2  แบบ หมู่ AB  เขียนคู่จีนได้  2  แบบ (2×1=2) หมู่ B ผสมกับหมู่ AB เกิดได้ 2 แบบ

แบบที่ 1    IBIB    +     IAIB

IB     +    IA  ,  IB    (1×2=1)

IBIB  ,  IAIB            ลูกที่เกิดเป็นหมู่ B  =  50 %  , หมู่ AB  =  50 %

แบบที่ 2    IBi    +     IAIB

IB , i    +    IA  ,  IB    (2×2=4)

IBIB  ,  IAIB   ,IAi   ,  IBi        ลูกที่เกิดเป็นหมู่ B  =  50 %  , หมู่ AB  =  25 %   ,หมู่ A  =  25 %

ตัวอย่าง  ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ A  และแม่มีเลือดหมู่ A ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดบ้าง อัตราส่วนเท่าใด

หมู่ A  เขียนคู่จีน ได้  2  แบบ หมู่ A  เขียนคู่จีนได้  2  แบบ (2×2=4) หมู่ A ผสมกับหมู่ A เกิดได้ 4 แบบ

แบบที่ 1    IAIA    +     IAIA

IA     +    IA       (1×1=1)

IAIA            ลูกที่เกิดเป็นหมู่ A  =  100 %

แบบที่ 2    IAIA    +     IAi

IA       +    IA, i    (1×2=2)

IAIA   ,IAi    ลูกที่เกิดเป็นหมู่ A  =  100 %

แบบที่ 3    IAi   +     IAIA

IA, i    +    IA   (2×1=1)

IAIA  ,  IAi     ลูกที่เกิดเป็นหมู่ A  =  100 %

แบบที่ 4     IAi   +     IAi

IA, i       +    IA, i    (2×2=4)

IAIA  ,  IAi  , IAi  ,  ii    ลูกที่เกิดเป็นหมู่ A  =  75 %  , หมู่ O  =  25 %

ตัวอย่าง  ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ B  และแม่มีเลือดหมู่ B ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดบ้าง อัตราส่วนเท่าใด

หมู่ B  เขียนคู่จีน ได้  2  แบบ หมู่ B  เขียนคู่จีนได้  2  แบบ (2×2=4) หมู่ B ผสมกับหมู่ B เกิดได้ 4 แบบ

แบบที่ 1    IBIB    +     IBIB

IB     +    IB       (1×1=1)

IBIB            ลูกที่เกิดเป็นหมู่ B  =  100 %

แบบที่ 2    IBIB    +     IBi

IB       +    IB, i    (1×2=2)

IBIB   ,IBi    ลูกที่เกิดเป็นหมู่ B  =  100 %

แบบที่ 3    IBi   +     IBIB

IB, i    +    IB   (2×1=1)

IBIB  ,  IBi     ลูกที่เกิดเป็นหมู่ B  =  100 %

แบบที่ 4     IBi   +     IBi

IB, i       +    IB, i    (2×2=4)

IBIB  ,  IBi  , IBi  ,  ii    ลูกที่เกิดเป็นหมู่ B  =  75 %  , หมู่ O  =  25 %

ตัวอย่าง  ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ A  และแม่มีเลือดหมู่ B ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดบ้าง อัตราส่วนเท่าใด

หมู่ A  เขียนคู่จีน ได้  2  แบบ หมู่ B  เขียนคู่จีนได้  2  แบบ (2×2=4) หมู่ A ผสมกับหมู่ B เกิดได้ 4 แบบ

แบบที่ 1    IAIA    +     IBIB

IA     +    IB       (1×1=1)

IAIB            ลูกที่เกิดเป็นหมู่ AB  =  100 %

แบบที่ 2    IAIA    +     IBi

IA       +    IB, i    (1×2=2)

IAIB   ,IAi    ลูกที่เกิดเป็นหมู่ AB  =  50 %  ,หมู่ A  =  50 %

แบบที่ 3    IAi   +     IBIB

IA, i    +    IB   (2×1=1)

IAIB  ,  IBi     ลูกที่เกิดเป็นหมู่ AB  =  50 %  ,หมู่ B  =  50 %

แบบที่ 4     IAi   +     IBi

IA, i       +    IB, i    (2×2=4)

IAIB  ,  IAi  , IBi  ,  ii    ลูกที่เกิดเป็นหมู่ AB= 25 %,หมู่A = 25 % ,หมู่ B = 25 %, หมู่ O =  25 %

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: